IME I PREZIME RADNI STATUS
   
Elvedina Baždar, prof. direktorica
Karjašević Emina dipl.pravnik sekretar škole
Čorbo-Okerić Mirela, prof. pomoćnik direktora
Hadžić Ruzmira, dipl. ecc. samostalni referent za plan i analizu
Karapuš Semira, prof. pedagog
Čolpa Sanela, prof. pedagogije - bibliotekar bibliotekar
Viteškić Haris, dipl. ing. maš. rukovalac nastavnom tehnikom
Bilajac Adnan administrativni radnik
Haskić Maida, magistar hemije nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične
Ćutuk Amela, prof. nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične nastave
Šehović Sabina, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Mejrić Diana, prof.  nastavnik njemačkog jezik i književnosti
Hrustić Nusreta, prof. nastavnik engleskog jezika i književnosti
Ćeman Edina, prof. nastavnik engleskog jezika i književnosti
Ibričić Admir, prof. nastavnik historije
Močević Irfan, bakalaureat sporta i tjelesnog odgoja nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Fejzić Zinaida, prof. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Gegić Naser, dipl. ing. šum. kordinator praktične nastave/nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Botalić Almira, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Mehmedović Amila, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Veljović Zehra, magistar poljoprivrednih nauka nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Vojniković Alma, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Bektašević Meliha, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić Dario, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Šetić Sadžida, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Ljekperić Junuz, magistar hortikulture nastavnik stručno-teorijske nastave
Krupalija Haris, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Čavčić Edina, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Šarac Muamer, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Gušić Senaid, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Imamović Muamer, magistar islamskih nauka nastavnik islamske vjeronauke, kulture religija
Sokolović Goran, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Horman Alma, dipl. matematičar - informatičar nastavnik informatike i matematike
Muratović Muamer, prof. nastavnik građanskog obrazovanja / demokratije i ljudskih prava
Hadžiabdić Muhamed, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Čorbo-Okerić Mirela, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Adilović Aldijana, bakalaureat matematike i informatike nastavnik matematike
Hodžić Amina, prof. nastavnik biologije, stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić-Avdagić Bojana, magistar poljoprivrede nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Mehmedović Mediha, magistar mašinstva nastavnik stručno-teorijske nastave
Ivković Bešić Senka, prof. nastavnik likovne kulture
Šurković Đana, prof. nastavnik latinskog jezika
Imširović Mersiha, prof. nastavnik matematike
Kajević Aida, prof. nastavnik hemije
Isović Đenana, prof. nastavnik fizike
Bosnić Elvis, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Karačić Ibrahim, dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave
Glavinka Andrej, dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave

 

 
Tehničko osoblje  
   
Kadrić Nedžad domar
Bosno Ismet rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Zahiragić Ajdin rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Pekmez Zumreta radnica na održavanju čistoće
Šuman Sedina radnica na održavanju čistoće
Drakovac Mirsada radnica na održavanju čistoće
Ramić Mirsada radnica na održavanju čistoće
Đipa Munevera radnica na održavanju čistoće