IME I PREZIME
RADNI STATUS
   
Elvedina Baždar, prof. direktorica
Čorbo - Okerić Mirela, prof. pomoćnica direktorice
Adna Hećo, dipl. iur sekretar škole
Karapuš Semira, prof. pedagogije i psihologije pedagog
Hasković Alma, dipl. psiholog psiholog
Hodžić Almina, dipl. socijalni radnik socijalni radnik
Fetić - Čehajić Elma, dipl. komparativista i bibliotekar  bibliotekar
Horman Alma, prof. informatike rukovodilac nastavnom tehnikom - programer
Šehović Sabina, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Čorbo - Okerić Mirela, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Mešić Azra, prof. nastavnik B/H/S jezika i književnosti
Mejrić Diana, prof.  nastavnik njemačkog jezika
Ćeman Edina, prof. nastavnik engleskog jezika
Šurković Đana, prof. nastavnik latinskog jezika
Bajramović Ivana, magistar engleskog jezika i književnosti nastavnik engleskog jezika
Imširović Mersiha, prof. nastavnik matematike
Adilović Aldijana, bakalaureat matematike i informatike nastavnik matematike i informatike
Elezović Minela, magistar matematike i fizike nastavnik fizike
Kapetanović Irma, magistar elektrotehnike nastavnik informatike
Ivković Bešić Senka, prof. nastavnik likovne kulture
Ibričić Admir, prof. nastavnik historije
Ustavdić Emir, magistar menadžmenta nastavnik građanskog obrazovanja / demokratije i ljudskih prava
Močević Irfan, bakalaureat sporta i tjelesnog odgoja nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Fejzić Zinaida, profesor sporta i tjelesnog odgoja nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Haskić Maida, magistar hemije nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične nastave
Kajević Aida, magistar hemije nastavnik hemije, stručno-teorijske i praktične nastave
Hodžić Amina, prof. nastavnik biologije, stručno-teorijske i praktične nastave
Gegić Naser, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Botalić Almira, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Mehmedović Amila, magistar šumarstva nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Veljović Zehra, magistar poljoprivrednih nauka nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić-Avdagić Bojana, magistar poljoprivrede koordinator praktične nastave, nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Vojniković Alma, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić Dario, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Šetić Sadžida, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Ljekperić Junuz, magistar hortikulture nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Krupalija Haris, dipl. ing. šum. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Bosnić Elvis, magistar šumarstva nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Čavčić Edina, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Šarac Muamer, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Gušić Senaid, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Sokolović Goran, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Hadžiabdić Muhamed, dipl. ing. maš. nastavnik stručno-teorijske nastave
Mehmedović Mediha, magistar mašinstva - dipl. ing. maš. koordinator praktične nastave, nastavnik stručno-teorijske nastave
Karačić Ibrahim, dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave
Glavinka Andrej, magistar mašinstva - dipl. ing. maš nastavnik stručno-teorijske nastave
Imamović Muamer, magistar islamskih nauka nastavnik islamske vjeronauke, kulture religija
Rizvanović Senija, profesor historije asistent u nastavi
Begić Enisa, profesor biologije asistent u nastavi
Šalaka Elvira, profesor pedagogije asistent u nastavi
Velagić Edita, magistar sociologije asistent u nastavi
   
Tehničko osoblje
   
Bilajac Adnan administrativni radnik
Kadrić Nedžad domar
Bosno Ismet rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Zahiragić Ajdin rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Pekmez Zumreta radnica na održavanju čistoće
Šuman Sedina radnica na održavanju čistoće
Drakovac Mirsada radnica na održavanju čistoće
Ramić Mirsada radnica na održavanju čistoće
Đipa Munevera radnica na održavanju čistoće